رفتن به محتوا

خدمات دادگر‌‌‌‌‌ بیمه

موسسه دادگر‌بیمه خدمات حقوقی برای بیمه گران و شرکت های بیمه ای ارائه می‌کند. دادگربیمه خدمات خود را در زمینه های مختلفی از قبیل پیگیری پرونده های قضایی ، داوری ، ریکاوری ، تحقیق و … به بیمه گران ارائه می نماید.

امورمشاور بیمه
امور داوری بیمه
امور مالیاتی
تحقیقات بیمه ای
وکالت و مشاوره بیمه گران
ریکاوری و وصول مطالبات
تدوین قرارداد و دستورالعمل
گزارشات ماده 50